II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

!!! ZMIANA TRYBU PRZESŁUCHAŃ !!! NOWY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 18 KWIETNIA 2021 !!!!
W związku z sytuacją trwającej pandemii organizatorzy zgodnie z punktem 15. regulaminu podjęli decyzję o przeprowadzeniu konkursu w formie online. Ocena uczestników nastąpi na podstawie nagrań video.

W związku ze zmianą trybu przesłuchań zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2021 r. na adres:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego,
 • link/linki do nagrania uczestników umieszczonego w serwisie Youtube.

Dopuszczalne jest nagranie i umieszczenie utworów lub ich części w osobnych linkach. Nagrania edytowane (montowane w trakcie np. części utworu) nie będą akceptowane. Nagranie musi być dokonane z jednego ujęcia, pokazującego przez cały czas trwania wykonania utworu lub jego części wszystkich członków zespołu. W tytule video powinny być imiona i nazwiska członków zespołu/nazwa zespołu.

 • Lista uczestników Konkursu zostanie opublikowana niezwłocznie po zamknięciu listy zgłoszeń.
 • Jury Konkursu dokona oceny nagrań w dniach 22-24 kwietnia 2021 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia 2021 na stronach internetowych i fanpage-ach Akademii Muzycznej im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi oraz Fundacji im. Stanisława Liszewskiego.
 • Nagrania laureatów będą udostepnione i promowane w mediach organizatorów (Fundacji im. Stanisława Liszewskiego i Akademii Muzycznej w Łodzi). Jeśli zaistnieje taka możliwość, laureaci zostaną w dogodnym terminie zaproszeni także do prezentacji podczas koncertu w Akademii Muzycznej w Łodzi.
 • Dyplomy uczestnictwa zostaną przekazane drogą elektroniczną, nagrody rzeczowe będą wysłane pocztą na adresy szkół, a nagrody pieniężne przekazane na wskazane przez laureatów konta bankowe.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 22–24 kwietnia 2021 r. w trybie jednoetapowym. W związku z obchodami uchwalonego przez Sejm RP Roku Konstytucji 3 Maja organizatorzy zdecydowali się także na umieszczenie w programie zobowiązania do wykonania jednego utworu kompozytora polskiego, za które przewidziane są w każdej grupie wiekowej nagrody specjalne w postaci udziału w koncertach organizowanych przez Fundację im. Stanisława Liszewskiego oraz Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

SKŁAD JURY
 • prof. Bogusław Pikała (AM Łódź) – Przewodniczący jury
 • prof. Anna Prabucka-Firlej (AM Gdańsk)
 • prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (UMFC Warszawa)
 • prof. Jadwiga Kotnowska (AM Bydgoszcz)
 • dr hab. Karina Gidaszewska (AM Poznań/Łódź)
 • dr hab. Michał Drewnowski (AM Łódź, Kierownik Instytutu Muzyki Kameralnej)
 • dr hab. Hanna Holeksa, prof. AM (AM Łódź/Fundacja im. Stanisława Liszewskiego)

REGULAMIN

 1. Organizatorami Konkursu są:
  • Fundacja im. Stanisława Liszewskiego
  • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  • Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM.
 2. II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W Konkursie mogą brać udział instrumentalne zespoły kameralne od duetu do kwintetu, o dowolnym składzie (z wyłączeniem zespołów z organami i klawesynem).
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 22-24 kwietnia 2021 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32. Konkurs w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju może być otwarty dla publiczności.
 4. Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy Konkursu wystąpią w następujących grupach wiekowych:
  • grupa I – uczniowie klas I–III szkół muzycznych I st.;
  • grupa II – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych I st.;
  • grupa III – uczniowie klas I–III szkół muzycznych II st. oraz klas VII–VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I st.;
  • grupa IV – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych II st.
  • W przypadku, gdy członkowie zespołu z uwagi na wiek przynależą do różnych grup, zespół bierze udział w Konkursie w grupie właściwej dla najstarszego członka zespołu.
  • Repertuar
  • grupa I: program do 7 minut;
  • grupa II: program do 10 minut;
  • grupa III: program do 12 minut;
  • grupa IV: program do 15 minut.
  • Program konkursu musi zawierać utwór kompozytora polskiego. Jeśli nie ma repertuaru oryginalnie napisanego na dany skład wykonawczy w polskiej literaturze muzycznej dopuszczalne jest wykonanie transkrypcji.
  • Nagrody
  • grupy I–III – nagrody rzeczowe;
  • grupa IV – nagrody finansowe.
  • W każdej grupie jest przewidziana nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 5. W Jury Konkursu zasiądą wybitni kameraliści, pedagodzy akademii muzycznych oraz szkół muzycznych I i II stopnia. Obowiązuje punktowa skala ocen (0–25 p.). Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 6. Ilość uczestników Konkursu (zespołów) może być ograniczona ze względu na określone ramy czasowe przesłuchań, decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2021 na adres: 
  Wpisowe wynosi 70 zł od każdego członka zespołu. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji:
  89 1140 2004 0000 3402 7937 9129, z zaznaczeniem dyspozycji: wpisowe za udział w konkursie kameralnym im. Wiłkomirskich, a potwierdzenie przesłać drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
 8. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych i prób akustycznych zostanie opublikowany po zamknięciu listy uczestników.
 9. Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej 30 minut przed planowanym czasem występu.
 10. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom oraz ich osobom towarzyszącym rezerwacji miejsc noclegowych w Łodzi.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów konkursowych. W przypadku ich przekroczenia Przewodniczący Jury ma prawo przerwać występ.
 12. Laureaci i wyróżnieni obowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów. Organizatorzy nie wysyłają pocztą dyplomów i nagród po zakończeniu Konkursu – ich odbiór jest możliwy tylko podczas Koncertu Laureatów.
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 14. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. W przypadku zagrożenia pandemią Organizatorzy zapewniają przeprowadzenie Konkursu w formule online i w związku z zaistniałą sytuacją zastrzegają sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian dotyczących przebiegu konkursu.
Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat