Statut

STATUT FUNDACJI IM. STANISŁAWA LISZEWSKIEGO

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Stanisława Liszewskiego”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. 2018.1491 tj.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Hannę Holeksę oraz Annę Liszewską zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

§ 3

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami  Fundacji są:

 1. Rozwój kultury, oświaty i edukacji.
 2. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
 3. Wspieranie karier młodzieży szczególnie uzdolnionej.
 4. Programowanie kultury polskiej poza granicami na arenie międzynarodowej.
 5. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowanie:
  – projektów artystycznych i edukacyjnych,
  – projektów naukowo badawczych w obszarze sztuki, kultury i edukacji,
  – projektów popularyzujących sztukę.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, kongresów, targów.
 5. Organizowanie i wspieranie programów i kampanii społecznych i edukacyjnych.
 6. Organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, turniejów, wernisaży, spektakli, plebiscytów.
 7. Promowanie twórców kultury.
 8. Fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
 9. Działalność związaną z produkcją materiałów audio i video z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
 10. Produkcję instrumentów muzycznych
 11. Pozyskiwanie środków na zamówienia kompozytorskie i promocję twórców muzyki nowej.
 12. Wspieranie dziennikarstwa muzycznego i działalności muzykologicznej, etnomuzykologicznej i kulturoznawstwa
 13. Promowanie muzyki polskiej poza granicami kraju.
 14. Organizację międzynarodowej wymiany kulturalno-artystycznej.
 15. Współpracę z instytucjami państwowymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 16. Prowadzenie i upowszechnianie badań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie różnych dziedzin kultury.
 17. Wspieranie zadań artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publiczna prezentację.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Wsparcie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią:
 • fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych wniesiony przez Fundatorów:
  – 1.000, 00 zł przez Hannę Holeksę
  – 1.000,00 zł przez Annę Liszewską
 • środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 • dochody uzyskane przez Fundację.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji, subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  d) dochodów z majątku Fundacji
  e) aukcji internetowych,
  f) lokat i odsetek bankowych,
  g) loterii i konkursów,
  h) papierów wartościowych oraz z majątku ruchomego i nieruchomego
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą o ile majątek Fundacji przekroczy kwotę 10.000.00 (dziesięć tysięcy) złotych po wyodrębnieniu  z majątku Fundacji  kwoty w wysokości 1.000.00 (jednego tysiąca) złotych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji. Wydzielonymi Zakładami kierują powołani przez Zarząd Dyrektorzy.

Władze Fundacji

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. 
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Mogą jedynie otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech członków do pięciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady w liczbie trzech członków powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę Funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Fundatorów.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b) śmierci członka Rady,
  c) powołania do Zarządu Fundacji,
  d) nawiązania stosunku pracy z Fundacją,
 6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Fundatora lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji na wniosek Zarządu lub Fundatora zwołuje się w terminie 20 dni od złożenia wniosku.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
 5. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć członek Zarządu bez prawa głosu.
 6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie  Prezesa i członków Zarządu w przypadku trwałej niemożności dokonania tej czynności przez Fundatorów bądź w wyjątkowej sytuacji przez jednego z nich, a także odwoływanie członków Zarządu w sytuacji wskazanej w § 18 ust. 4,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności  i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianach w Statucie Fundacji, połączeniu z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji  Fundacji.  

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od  Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony, ewentualnie przez Radę Fundacji w okolicznościach wskazanych w §16 ust.1.  
 2. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na piśmie
  b) śmierci członka Zarządu
 4. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji z ważnych przyczyn w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, pełnić funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełnić swoje funkcje  społecznie. Umowę z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  h) przyznawanie odznaczeń, medali, dyplomów, certyfikatów, nagród.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
 4. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Postanowienia dodatkowe

§ 21

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników i ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana statutu

§ 22

 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
 2. Zmiany  w Statucie muszą uwzględniać i służyć realizacji  celów dla których Fundacja została ustanowiona.

Połączenie z inną Fundacją

§ 23

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 24

 1. Decyzję o wniosku  o połączenie z inną Fundacją  i przedłożenie go Radzie Fundacji do zatwierdzenia  podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą.
 2. Uchwała Rady Fundacji dotycząca połączenia z inną Fundacją zapada zwykłą większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji

§ 26

 1. Decyzję o wniosku o likwidację i przedłożenie go Radzie Fundacji do zatwierdzenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Uchwała Rady Fundacji dotycząca likwidacji Fundacji podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Projekt logo Olga Pasamonik Realizacja strony Mateusz Piechnat